ELECTION NEWS

KOSOVO

KOSOVO OVERALL PERCENTAGE OF BALLOT BOXES OPENED
100.00%  
KOSOVO - PERCENTAGE OF OPENED BALLOT BOXES
  1. Opened Ballot Boxes 100.00%
   PRISTINE
  2. 235 %53,90
  3. 2 %0,46
  4. 199 %45,64
 • KOSOVO - STATISTICS
  1. TOTAL VOTERS
  2. 1,162
  1. OPENED BALLOT BOXES
  2. 2 100.00%
  1. REMAINING BALLOT BOXES
  2. 0 0.00%
  1. TOTAL VOTES
  2. 448 38.55%
  1. VALID VOTES
  2. 436 97.32%
  1. INVALID VOTES
  2. 12 2.68%