ELECTION NEWS

KAHRAMANMARAS

KAHRAMANMARAS - PERCENTAGE OF OPENED BALLOT BOXES
100.00%  
KAHRAMANMARAS - PERCENTAGE OF OPENED BALLOT BOXES
 • KAHRAMANMARAS - STATISTICS
  1. TOTAL VOTERS
  2. 686,554
  1. OPENED BALLOT BOXES
  2. 2,162 100.00%
  1. REMAINING BALLOT BOXES
  2. 0 0.00%
  1. TOTAL VOTES
  2. 545,853 79.51%
  1. VALID VOTES
  2. 535,874 98.17%
  1. INVALID VOTES
  2. 9,979 1.83%
  1. Opened Ballot Boxes 100.00%
   AFSIN
  2. 24,790 63.68%
  3. 1,381 3.55%
  4. 12,757 32.77%
  1. Opened Ballot Boxes 100.00%
   ANDIRIN
  2. 12,275 59.72%
  3. 315 1.53%
  4. 7,964 38.75%
  1. Opened Ballot Boxes 100.00%
   CAGLAYANCERIT
  2. 7,293 59.60%
  3. 1,209 9.88%
  4. 3,735 30.52%
  1. Opened Ballot Boxes 100.00%
   DULKADIROGLU
  2. 88,423 81.55%
  3. 3,733 3.44%
  4. 16,271 15.01%
  1. Opened Ballot Boxes 100.00%
   EKINOZU
  2. 4,344 61.92%
  3. 790 11.26%
  4. 1,881 26.81%
  1. Opened Ballot Boxes 100.00%
   ELBISTAN
  2. 38,911 58.15%
  3. 5,051 7.55%
  4. 22,949 34.30%
  1. Opened Ballot Boxes 100.00%
   GOKSUN
  2. 18,068 67.98%
  3. 527 1.98%
  4. 7,982 30.03%
  1. Opened Ballot Boxes 100.00%
   NURHAK
  2. 2,382 35.45%
  3. 852 12.68%
  4. 3,486 51.88%
  1. Opened Ballot Boxes 100.00%
   ONIKISUBAT
  2. 146,452 80.08%
  3. 2,008 1.10%
  4. 34,426 18.82%
  1. Opened Ballot Boxes 100.00%
   PAZARCIK
  2. 16,803 49.28%
  3. 6,234 18.28%
  4. 11,060 32.44%
  1. Opened Ballot Boxes 100.00%
   TURKOGLU
  2. 23,323 73.99%
  3. 909 2.88%
  4. 7,290 23.13%