ELECTION NEWS

GUMUSHANE

GUMUSHANE - PERCENTAGE OF OPENED BALLOT BOXES
100.00%  
GUMUSHANE - PERCENTAGE OF OPENED BALLOT BOXES
 • GUMUSHANE - STATISTICS
  1. TOTAL VOTERS
  2. 99,333
  1. OPENED BALLOT BOXES
  2. 552 100.00%
  1. REMAINING BALLOT BOXES
  2. 0 0.00%
  1. TOTAL VOTES
  2. 71,611 72.09%
  1. VALID VOTES
  2. 69,994 97.74%
  1. INVALID VOTES
  2. 1,617 2.26%
  1. Opened Ballot Boxes 100.00%
   GUMUSHANE MERKEZ
  2. 15,781 69.15%
  3. 246 1.08%
  4. 6,794 29.77%
  1. Opened Ballot Boxes 100.00%
   KELKIT
  2. 12,302 80.06%
  3. 175 1.14%
  4. 2,889 18.80%
  1. Opened Ballot Boxes 100.00%
   KOSE
  2. 3,277 84.39%
  3. 30 0.77%
  4. 576 14.83%
  1. Opened Ballot Boxes 100.00%
   KURTUN
  2. 5,020 82.70%
  3. 109 1.80%
  4. 941 15.50%
  1. Opened Ballot Boxes 100.00%
   SIRAN
  2. 5,844 67.77%
  3. 110 1.28%
  4. 2,669 30.95%
  1. Opened Ballot Boxes 100.00%
   TORUL
  2. 4,316 68.69%
  3. 79 1.26%
  4. 1,888 30.05%